Go to content Go to navigation Go to search

Internacionalnog Društva za Studiji Jadrana u vremena Srednjeg · 5 settembre 2006, 19:00 by SISAEM

Cilj Internacionalnog Društva za Studiji Jadrana u vremena Srednjeg veka SISAEM, sa sedištem u Rimu, je širiti i povisiti razinu širenja kulturne historije uopšte, poznavanje historije Jadrana od davnina pa do savremenog doba a posebno unapre?enjem studija Jadrana u Srednjem Veku i u vreme Renesanse (od V do XVI veka), u njihovom širem pojmu te njihovo vrednovanje u istraživa?kom, edukativnom i civilnom opsegu.
Promotivno Ve?e SISAEMa, aktivno od oktobra 2005., konstituisano u sklopu Projekta Talijanski Srednji vek (kulturne asocijacije koja se dokazala u valorizaciji istorijiskih znanja upotrebom novih tehnologija), organizovao je mnoga doga?anja visoke kulturne i sociološke važnosti, s namerom proširenja historije i kulture Isto?nog Jadrana. Posebno treba napomenuti susrete koji su imali za cilj vrednovati dalmatinsko-julijsku historiju.
U septembru 2006. Ve?e je dovršilo svoj rad i prosledilo sve svoje ovlasti prvom Predsedni?kom Savetu SISAEMa ?iji je predsednik doktorica Roberta Fidanzia.
SISAEM može da se di?i važnim kompetencijama koje su sazrele zaslugom njegovih osniva?kih ?lanova u kulturnom i formativnom polju. Može da se pohvali i saradnjiom i sudelovanjem velikog broja italijanskih nau?nika i nau?nika ostalih evropskih država. Ima za neposredni cilj i proširenje delatnosti i saradnje sa nau?nicima ostalih kontinenata. Izme?u operativnih realizovanih inicijativa treba navesti sled studija “Jadranski Srednji Vek”, nau?ni projekt namenjen školama, web sajt, mejling listu.
U programu su i “Dizionario Biografico degli Adriatici” (Biografski re?nik) i mnoge druge inicijative visoke kulturološke i nau?ne vrednosti.
Tko god se prepoznaje u ciljevima SISAEMa može prezentirati zahtev za registrovanje, ispunjenjem posebnog upitnika koji se može poslati poštom ili e mejlom.

| »